Statusrapporter

Der tilbydes udarbejdelse af statusrapporter i tæt dialog med både forvaltning og borger. Statusrapporten tager afsæt i ICS metoden om barnets udvikling, forældrekompetencer og familie og netværk. Beskrivelsen af barnet/den unge/ familien vil være beskrivelser og eksempler på adfærd og udvikling, frem for fortolkninger.

Børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov §20

Der tilbydes udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. En børnefaglig undersøgelse tager afsæt i ICS metoden med fokus på barnet/ den unges/ familiens ressourcer og udfordringer. Der sikres en høj faglig kvalitet med inddragelse af den nyeste teori og forskning.

Ungefaglig undersøgelse jf. LBU § 31

Der tilbydes udarbejdelse af ungefaglige undersøgelser jf. § 31 i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Den ungefaglige undersøgelse vil som den børnefaglige undersøgelse tager afsat i barnet/ den unges/ familiens ressourcer og udfordringer. Der arbejdes ud fra et kriminalpræventivt sigte der tager udgangspunkt i håndbogen ”Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel”.


Handleplaner jf. barnets lov §§77,  91 og 108

Der tilbydes udarbejdelse af handleplaner. Kommunen skal udfærdige en handleplan, når der iværksættes en foranstaltning for at tydeliggøre indsatsen. Det kan være kompliceret, at formulere mål til de fokusområder der skal arbejdes med, så disse bliver målbare. 


Indstillinger til foranstaltninger

Der tilbydes udarbejdelse af indstillinger/ sagsfremstillinger indenfor serviceloven og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Når der skal iværksættes en forebyggende eller anbringende foranstaltning, kan der være brug for en redegørelse til evt. visitationsudvalg, hvor det beskrives hvordan en given foranstaltning kan imødekomme behovet for støtte.

Komplet sagsarbejde i B&U udvalgssager

Der tilbydes komplet sagsarbejde ifm. Sager der lægges op til afgørelse i Børn- og Ungeudvalget fra start til slut. Herunder sagsfremstillinger ifm. Anbringelse uden samtykke, overvåget samvær, skift af anbringelsessted mv.

 Der sikres korrekt sagsbehandling ift. kontakt til parter/advokater. Partshøring, indkaldelse, indhentning af statusudtalelser, samtaler mv.